Quy trình nghiệm thu nhà thép tiền chế

0
7825

Quy trình nghiệm thu nhà thép tiền chế gồm các bước: kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị và tổ chức các bước nghiệm thu. Các bộ phận bị che khuất của công trình nhà tiền chế phải được nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công.

Quy trình nghiệm thu nhà tiền chế

1) Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị

Các vật liệu, cấu kiện, thiết bị phải được kiểm tra về chủng loại, quy cách, xuất xứ theo hồ sơ chất lượng. Kết quả kiểm tra được thể hiện qua biên bản, ghi rõ chủng loại, quy cách, số lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị đưa vào công trường từng đợt.

 • Trước khi tiến hành thi công, nhà thầu sẽ trình cho chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát các hồ sơ chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị sẽ đưa vào công trình mục đích để chủ đầu tư kiểm tra.
 • Hồ sơ chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị bao gồm: Chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị do nơi sản xuất cấp; phiếu kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị do tổ chức chuyên môn, khoa học thực hiện.
Trình tự thực hiện nghiệm thu nhà thép tiền chế

2) Các bước nghiệm thu công trình xây dựng

Nghiệm thu nhà thép tiền chế gồm các bước sau:

Bước 1: Nghiệm thu công việc xây dựng.

Dựa trên nội dung công tác xây dựng và tùy tình hình thực tế mà tổ chức thực hiện theo quy định.

 • Kiểm tra hiện trạng đối tượng nghiệm thu.
 • Kiểm tra hệ thống chống đỡ tạm, giàn giáo và biện pháp an toàn.
 • Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lường để xác định chất lượng và khối lượng của vật liệu, cấu kiện xây dựng, kết cấu, bộ phận công trình, máy móc thiết bị.
 • Đối chiếu các kết quả kiểm tra với thiết kế được duyệt, quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất.

Đánh giá chất lượng công việc xây dựng; lập bản vẽ hoàn công. Có thể chuyển công việc tiếp theo khi công việc trước đủ điều kiện nghiệm thu.

Từ các cơ sở nêu trên, lập biên bản nghiệm thu (kèm theo bản vẽ hoàn công) theo mẫu tại Phụ lục số 4A, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

Những vấn đề lưu ý khi nghiệm thu công việc xây dựng:

 • Khi lấy mẫu thí nghiệm phải lập biên bản lấy mẫu có đại diện của các bên cùng ký. Biên bản lấy mẫu phải ghi rõ quy cách mẫu, số lượng mẫu, ký hiệu mẫu, thời gian lấy mẫu và cấu kiện lấy mẫu.
 • Số lượng mẫu thí nghiệm được lấy phải tuân theo tiêu chuẩn xây dựng đã được quy định. Số lượng mẫu lấy phải vừa phải.
 • Nghiệm thu công việc xây dựng phải tiến hành cho từng công tác, từng cấu kiện bộ phận, biên bản nghiệm thu phải ghi rõ tên công tác, cấu kiện được nghiệm thu và phải ghi đầy đủ các mục đã qui định theo mẫu.

Bước 2: Nghiệm thu hoàn thành giai đọan xây lắp.

Mục đích bước này là để đánh giá kết quả và chất lượng của từng giai đoạn xây lắp. Các giai đoạn xây lắp công trình được chia ra như sau:

 • San nền; Gia cố nền (nếu là gói thầu riêng).
 • Thi công xong cọc, móng, các phần ngầm khác.
 • Xây lắp kết cấu thân nhà (xây thô).
 • Thi công cơ điện, hoàn thiện công trình.

Nội dung công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp:

 • Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường; kiểm tra các biên bản nghiệm thu công việc, cấu kiện có liên quan.
 • Kiểm tra và đo lường các kết quả thí nghiệm nhằm mục đích xác định chất lượng và khối lượng của vật liệu, cấu kiện, kết cấu bộ phận công trình, thiết bị.

Bước 3: Nghiệm thu khi hoàn thành công trình nhà tiền chế, hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

 • Mục đích để đánh giá chất lượng công trình và toàn bộ kết quả xây lắp trước khi đưa công trình hoặc hạng mục công trình vào sử dụng.
 • Những công việc cần thực hiện trước khi tổ chức nghiệm thu đưa hạng mục công trình và toàn bộ công trình hoàn thành vào sử dụng:

Trình các cơ quan Nhà nước, cơ quan chuyên ngành để có các văn bản nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng, bao gồm:

 • Giấy chứng nhận nghiệm thu hệ thống phòng chống cháy nổ.
 • Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Bảo vệ môi trường.
 • Giấy phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và hóa chất.
 • Cho phép sử dụng những công trình kỹ thuật hạ tầng ngoài hàng rào.
 • Văn bản kiểm tra hệ thống chống sét.

Nội dung công tác nghiệm thu khi hoàn thành xây dựng:

 • Kiểm tra hiện trường
 • Kiểm tra toàn bộ khối lượng và chất lượng xây lắp (kỹ, mỹ thuật) của hạng mục hoặc toàn bộ công trình so với thiết kế được duyệt.
 • Kiểm tra kết quả thử nghiệm, vận hành thử đồng bộ hệ thống máy móc thiết bị công nghệ.
 • Kết quả đo đạc, quan trắc lún và biến dạng của các hạng mục công trình trong thời gian xây dựng, đặc biệt là trong quá trình thử tải các loại bể.
 • Kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động thực tế của công trình so với thiết kế được duyệt, quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng tương ứng của Nhà nước, của ngành hiện hành được chấp thuận sử dụng và những điều khoản quy đinh tại hợp đồng xây lắp;
 • Kiểm tra chất lượng hồ sơ hoàn thành. Tùy thuộc vào tính chất, quy mô công trình, chủ đầu tư xác định danh mục hồ sơ tài liệu phù hợp phục vụ nghiệm thu.

Sau khi kiểm tra, nếu hạng mục hoặc toàn bộ công trình có chất lượng đạt yêu cầu thiết kế được duyệt, phù hợp quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp thuận sử dụng, bảo đảm an toàn về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, có đầy đủ hồ sơ tài liệu hoàn thành và hồ sơ nghiệm thu đã được cơ quan Quản lý nhà nước về chất lượng có biên bản kiểm tra chấp thuận thì chủ đầu tư lập biên bản nghiệm thu theo phụ lục số 7, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

Với các hạng mục phụ như nhà xe, tường rào, nhà bảo vệ, sân đường nội bộ, … chủ đầu tư và các bên liên quan chủ động kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu (trên cơ sở các biên bản nghiệm thu công tác xây lắp) sau khi hạng mục hoàn thành, không cần có biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu của cơ quan Quản lý Nhà nước.

Người ký biên bản nghiệm thu là những người đại diện hợp pháp của cấp có thẩm quyền của các bên tham gia nghiệm thu.

Trường hợp có sự thay đổi về mặt thiết kế, công việc chưa hoàn thành, hoặc sai xót ở vài vị trí các bên có liên quan phải lập, ký, đóng dấu các bảng kê theo mẫu quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trách nhiệm chủ đầu tư

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu, tổ chức công tác nghiệm thu nhà thép tiền chế, theo đúng Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng, cụ thể như sau:

 • Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công đảm bảo chất lượng, nhanh đưa ra biện pháp xử lí khi có vi phạm.
 • Kiểm tra tư cách pháp lý, chế độ trách nhiệm khi thực hiện nghiệm thu:

+ Chủ đầu tư phải kiểm tra thành phần các bên tham gia nghiệm thu, tính hợp lệ của các thành viên tham gia nghiệm thu.

+ Trong mọi biên bản nghiệm thu đều phải ghi rõ tên cụ thể của các tổ chức đã tham gia nghiệm thu (Chủ đầu tư; Doanh nghiệp nhận thầu, đơn vị thi công trực tiếp, tổ chức tư vấn giám sát thi công, …).

+ Biên bản nghiệm thu đều phải ghi rõ họ tên, chức vụ bên dưới chữ ký.

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, đây là căn cứ pháp lý để chủ đầu tư làm thủ tục bàn giao đưa công trình vào sử dụng, quyết toán vốn đầu tư và đăng ký tài sản theo quy định.

+ Trong quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 209/2004/NĐ-CP). Khi nghiệm thu ở bước 1 và 2, quy định bắt buộc các bên tham gia nghiệm thu chỉ phải ký biên bản và không phải đóng dấu, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về công tác nghiệm thu.

Chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thống nhất và đưa ra biện pháp kiểm soát trách nhiệm và kết quả làm việc của các thành viên đã tham gia nghiệm thu.

Chú ý:

 • Nếu chủ đầu tư tự giám sát thi công thì phải thay thế bằng báo cáo của cán bộ giám sát của Chủ đầu tư.
 • Chủ đầu tư phải yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế công trình; nhà sản xuất hoặc cung cấp thiết bị công nghệ lắp đặt vào công trình phải soạn thảo, cung cấp tài liệu, văn bản hướng dẫn quản lý vận hành sử dụng thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, Hướng dẫn quản lý, vận hành, sử dụng công trình.

>> Quy trình lắp dựng nhà thép tiền chế

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here